สำหรับผู้สมัครรายใหม่

   
 • Click สมัครสอบ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้ (Username)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  สำหรับผู้สมัครที่มีรหัสผู้ใช้แล้ว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • Click  หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
  ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับปริญญาตรี
 • Click  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  ( 9 สาขา คือ ปฏิบัติดนตรีคลาสสิค ดนตรีแจ๊ส การประพันธ์ดนตรี ละครเพลง ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ธุรกิจดนตรี เทคโนโลยีดนตรี ดนตรีศึกษาและการสอน)
ระดับปริญญาโท
 • Click  หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
  ( 4 สาขา คือ ดนตรีวิทยา ดนตรีศึกษา ธุรกิจดนตรี ดนตรีบำบัด)
ระดับปริญญาโท
 • Click  หลักสูตร ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  ( 5 สาขา คือ การแสดงดนตรีและการสอนดนตรี การประพันธ์และทฤษฎีดนตรี การอำนวยเพลง การบรรเลงเปียโนประกอบ ดนตรีแจ๊ส)
ระดับปริญญาเอก
 • Click  หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี)
  ( 2 สาขา คือ ดนตรีวิทยา ดนตรีศึกษา)
ระดับปริญญาเอก
 • Click  หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  ( 3 สาขา คือ การแสดงดนตรีและการสอนดนตรี การประพันธ์และทฤษฎีดนตรี การอำนวยเพลง)
 
Copyright © 2011  College of Music | Mahidol University Academics System | ติดต่อเรา