ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ( COMMAS System College of Music)
  ประกาศ
 
   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป  
 
  
 
    ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ในภาคฤดูร้อน สามารถยื่นคำร้องระบุรายวิชา
ได้ที่ห้อง งานทะเบียนและประมวลผล (A103)
 หรือผ่านระบบ ใบคำร้องทั่วไป
ที่ http://commas.music.mahidol.ac.th
ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
 
     
   
 
Copyright © 2011  College of Music | Mahidol University Academics System | ติดต่อเรา